Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar
Råda Industries AB nedan kallad Råda Industries är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakt längst upp på vår hemsida. Denna integritetspolicy är tillämplig på individer som är kandidater, anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter. Olika kapitel kommer att vara relevanta för dig beroende på din relation till Råda Industries.

Råda Industries AB lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part om inte särskilda anledningar finns, se längre ned under rubrik: Delning av personuppgifter utanför Råda Industries.

Rätt att begära information
Vill du veta om Råda Industries behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Råda Industries och att få uppgifter rättade. Observera att Råda Industries enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för företagets egen verksamhet, till exempel kund-och leverantörsregister, och inte uppgifter som finns hos andra myndigheter och företag.

Cookies
Råda Industries använder sig av kakor (cookies) och pixlar för att förbättra våra tjänster, anpassad annonsering och vår hemsida. En cookie är en textfil som sparas i din webbläsare eller enhet för att komma ihåg dina val vid nästa besök så du slipper uppge samma information igen samt att göra webbplatsen mer användbar för dig.

Kakorna och pixlarna används också för statistik över hur vår hemsida används och hur många besökare vi har samt hur de rör sig på hemsidan. Denna information är inte sammankopplad med enskilda individer. Du har själv möjlighet att ändra inställningarna i din webbläsare för användningen och omfattningen av cookies. Exempel på sådan justering är att blockera alla cookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Google Analytics
Cookie används för att samla in information om hur du som besökare använder vår hemsida och vi använder informationen för att förbättra din upplevelse samt vår annonsering via Google. Google Analytics samlar in information i anonym form som lagras på servrar i USA i enlighet med deras rutiner för integritetsskydd, data sparas upp till två år. Läs mer om Google Analytics dataskyddspolicy HÄR.

Facebook pixel
Facebook pixel används för att utvärdera, optimera och utforma anpassade målgrupper i marknadsföringssyfte utifrån våra hemsidesbesökare. Facebook sparar data under 6 månader.

LinkedIn pixel
Vi använder LinkedIn Insight Tag för att utvärdera våra LinkedIn-annonser. LinkedIn sparar data under 6 månader.

Kandidat
De personuppgifter Råda Industries behandlar om dig som kandidat utgår från de uppgifter du själv lämnar till Råda Plåt via webb eller genom kontakt med Råda Industries personal för Råda Industries tillhandahållande av Tjänsten. Råda Plåt kommer inte att behandla dina personuppgifter utan att du först lämnat ditt godkännande genom att acceptera Råda Industries Integritetspolicy.

De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, personnummer, betyg, intyg, utbildningar och arbetslivserfarenheter, fotografi, resultat från tester, uppgift från bakgrundskontroll, uppgift från referensperson (såsom omdömen och hälsa, t.ex. anmärkningar kring sjukfrånvaro) samt uppgift som är nödvändiga för uppföljning av Tjänsten m.m.

För det fall du ställer upp på att bli fotograferad eller att du utan uppmaning från Råda Industries lämnar fotografi på dig själv samtycker du till att Råda Plåt behandlar sådant fotografi.

Råda Industries kan även be dig att lämna ytterligare personuppgifter men i sådana fall kommer du att särskilt godkänna detta. Även sådana personuppgifter som lämnas/behandlas genom särskilt godkännande kommer att omfattas av denna Integritetspolicy.

Anställda
De personuppgifter vi kommer att behandla om dig består av, utöver de uppgifter som angivits under (Kandidat), bland annat kontaktuppgifter till anhöriga, löne-och kontouppgifter.

Råda Industries kan även behöva behandla känsliga personuppgifter om dig, såsom uppgifter om din hälsa. Hälsouppgifter kan till exempel behöva behandlas för att Råda Industries ska kunna uppfylla sina skyldigheter som arbetsgivare.

Separat bilaga kan begäras där de framgår hur länge respektive dokument sparas och till vilken laglig grund.

Sparande av personuppgifter
Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling.

Råda Plåt kommer som huvudregel att spara personuppgifter som rör:

-uppgifter kopplade till ansöknings-och rekryteringsprocess, under innevarande år för senaste aktiviteten och därefter för två (2) år
-kund-och leverantörsavtal samt uppgifter om affärshändelser, såsom uppgifter om tidrapporter, deltagare, uppdrag, lön, faktura, deklarationer, bokslut, under avtalstiden och därefter för sju(7) år och
-kontrolluppgifter, tills dess att Råda Plåt pensionsåtaganden upphört.

Kund eller leverantör
Ändamålen med behandling av personuppgifter.

Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy.

Råda Industries behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för tjänsten/produkten och för tjänster som leverantörer tillhandahåller åt Råda Industries eller för sådana andra ändamål som framgår nedan. Detta gäller även känsliga personuppgifter.

Råda Industries behandlar personuppgifter om kunders och leverantörers anställda för att:

-ni ska kunna ta del av produkten eller tillhandahålla andra tjänster till Råda Industries
-administrera vår relation till er-Råda Industries ska kunna hantera sina skyldigheter gentemot er eller berörd individ, hantera ärenden om påstådd diskriminering, hantera tvister och reklamationsärenden; och
-möjliggöra framtida affärsrelationer.

Kunder
Råda Industries kan komma att behandla kontaktpersoners personuppgifter. Sådana uppgifter utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, befattning, ansvarsområden och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållande och uppföljning av produkten samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer.

Leverantörer
Råda Industries kan komma att behandla kontaktpersoners och andra anställdas personuppgifter. Sådana personuppgifter utgörs bland annat av de uppgifter som angivits under (Kunder) och (Kandidat) och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållandet och uppföljningen av tjänsten/produkten, för att säkerställa en bra leverans av tjänster/produktertill Råda Industries samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer.

Råda Industries kommer som huvudregel att spara personuppgifter som förekommer i:

-ansöknings-och rekryteringsprocesser, under innevarande år för senaste aktiviteten och därefter för två (2) år
-kund-och leverantörsavtal samt uppgifter om affärshändelser, såsom uppgifter om tidrapporter, deltagare, uppdrag, lön, faktura, deklarationer, bokslut, under avtalstiden och därefter för sju(7) år.

Personuppgifter för marknadsföringsändamål
I det fall du inte längre önskar motta marknadsföring kan du kontakta oss och ange att du inte önskar bli kontaktad i marknadsföringssyfte.

Skyddet för personuppgifter
Råda Industries har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via Internet kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana personuppgifter över Internet till våra servrar. Råda Plåt anställda och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa Råda Plåt ́s regler för informations-och IT-säkerhet, denna Integritetspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

Delning av personuppgifter utanför bolag i Råda Industries
Råda Industries kommer inte sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag för vad som anges i denna Integritetspolicy. Inom ramen för tjänsten/produkten kan personuppgifter lämnas vidare till en Råda Industries kund, leverantörer, underleverantörer, och samarbetspartners om det är nödvändigt för utförandet och tillhandahållandet av tjänsten/produkten. Råda Industries kan även lämna ut dina personuppgifter till annan tredje part, såsom Råda Industries leverantörer för vår verksamhet, till exempel för teknisk support, drift av IT-system, externa testföretag eller leverantörer som hanterar jobbsökningar för vår räkning.

Vidare kan vi lämna ut personuppgifter om vi är skyldiga till det enligt gällande lag, domstolsbeslut eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning.

Ändringar i denna integritetspolicy
Råda Industries förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen. Du rekommenderas därför att läsa denna Integritetspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. Om vi ändrar Integritetspolicyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när ditt samtycke samlades in, kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar och vid behov be dig om att på nytt samtycka till Råda Industries personuppgiftsbehandling.

Personuppgifter på dig som privatkund (namn, adress, telefonnr och e-post) som lämnas i samband med offertförfrågan av produkt sparas bara så länge som den behövs. Återkopplar du och tackar nej till offert så kommer personuppgifterna raderas.
Personuppgifter på dig som privatkund (namn, adress, telefonnr och e-post) som lämnas i samband godkännande av offert av produkt sparas bara så länge som det krävs för administrationen. Eftersom vi tar betalt för produkten sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

Gällande från: 25/05/2018
Godkänd av: VD